openinschrijvingscursussen

Open inschrijvingen

Bureau Kalden organiseert enkele open-inschrijvingscursussen. De ideale manier om individueel een programma te volgen dat past bij de leervragen van de cursist. Zo zijn er jaarlijks verschillende cursusdagen voor starters in de medezeggenschap en is er een apart aanbod voor voorzitters en secretarissen. Ook is er cursusaanbod voor OR-leden en VGWM-commissieleden die zich verder willen verdiepen in de arbeidsomstandigheden.

Voor alle cursussen geldt dat ze schappelijk in prijs, op de praktijk gericht en leerzaam zijn.

Cursusdag voor beginnende OR-leden

Datum: maandag 16 september 2019

Locatie: cursusruimte MZLeeuw - Heino

Bureau Kalden organiseert drie tot vier keer per jaar een cursusdag voor nieuwe OR leden. De tekst van de Wet op de ondernemingsraden kan iedereen vinden op internet. Maar alleen met die kennis kom je er niet. Tijdens de cursus komen in hoog tempo de belangrijkste mogelijkheden en beperkingen van een ondernemingsraad aan de orde. Daarbij leer je vooral aan de hand van praktijkkwesties het adviesrecht en instemmingsrecht in de praktische toepassing herkennen. Ook krijg je inzicht in de positie en taak van een OR in een organisatie en de verschillende instrumenten die door een OR ingezet kunnen worden, afhankelijk van het onderwerp en het gewenste resultaat. Deelnemers schrijven zich individueel in. Dus je ontmoet ook beginnende leden van andere ondernemingsraden.

Uw investering: €185,00 p.p. inclusief één ervaren begeleider, lunch en vergaderkosten

Informatie: mail naar secretariaat@kalden.nl of telefoon 0315 617011

or-cursus voor beginnende OR-leden

Cursusdag voor voorzitter en secretaris

Datum: volg de Nieuwsbrief Medezeggenschap of vraag de datum aan

Locatie: Heino

 • Een cursus voor dagelijks besturen van ondernemingsraden.
 • De cursus wordt (gedeeltelijk) door twee trainers gegeven.
 • De ervaring met vorige edities van deze cursus leert dat dit zowel voor het DB als voor de gehele OR een kwaliteitsverbetering kan opleveren.

Waarom samen op cursus? OR-werk is teamwork. Een hechte samenwerking tussen voorzitter en secretaris is daarbij wenselijk en onmisbaar. De belangrijkste taak van de voorzitter en secretaris bestaat uit het leiding geven van de OR.

Wat er aan bod komt tijdens de cursus hangt mede af van uw wensen. Vraag de lijst met keuze onderwerpen op.  Enkele voorbeelden

 • Ontwikkeling van een visie op de eigen taakopvatting als voorzitter of secretaris
 • Het verder ontwikkelen van de kennis en vaardigheden om als voorzitter of secretaris optimaal te kunnen functioneren.
 • Coachen en motiveren van OR leden
 • Communicatie, feedback en onderhandelingsprocessen in het overleg
 • Inventarisatie taken en bevoegdheden voorzitter en secretaris
 • Leiding geven aan een team.
 • De positie van de gekozen leiding: mogelijkheden en beperkingen.
 • Agendaoverleg/informatief vooroverleg met de bestuurder.
 • Effectief vergaderen.

In het programma is een apart onderdeel voor secretarissen waarin aandacht wordt besteed aan agendering, notuleren, archivering, organisatie van het vergaderproces en het secretariaat. Ook is er een onderdeel voor de voorzitters met aandacht voor woordvoerderschap, representatieve taken, opereren in netwerken en leiding geven in lastige situaties. Ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de voorzitters en secretarissen uit verschillende organisaties scoort erg hoog bij de evaluaties door de deelnemers. Voorafgaand aan uw inschrijving kunt u middels een vragenformulier uw wensen kenbaar maken. Het formulier wordt u bij aanmelding per e-mail toegezonden.
Het streven is 8 tot 10 voorzitters en secretarissen uit verschillende organisaties aan de cursus te laten deelnemen.

Uw investering:  €385,00 p.p. inclusief twee ervaren begeleiders, lunch en vergaderkosten

Locatie: cursusruimte MZLeeuw - Heino

Docenten: Ger Janssen en Wim van Santbrink (MZLeeuw)

Informatie: mail naar secretariaat@kalden.nl of telefoon 0315 - 617011.

Cursus voor de OR-voorzitter en de -secretaris

Arbo Nieuw en VGW(M)

In deze cursus  een actueel overzicht van o.a.:

 • Actuele wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden inclusief de wijzigingen per 1 juli 2017
 • Risico inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak
 • Preventie, de vernieuwde rol van de bedrijfsarts. Noodzakelijke samenwerking, second opinion
 • De positie van de VGW(M)-commissie, instemmen met de preventiemedewerker en het basis contract met arbodienst.

Eerstvolgende datum en locatie: volg de Nieuwsbrief Medezeggenschap of vraag het aan.

Informatie: mail naar secretariaat@kalden.nl of telefoon 0315 - 617011.

Arbeidsomstandigheden en VGWM