Leveringsvoorwaarden Bureau Kalden

Bureau Kalden logo

Leveringsvoorwaarden voor diensten van Bureau Kalden te Varsseveld

Dit zijn de leveringscondities voor diensten van toepassing op alle overeenkomsten tussen:

Bureau Kalden, Zelhemsevoetpad 15 te Varsseveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66412471, verder aan te duiden als Bureau Kalden enerzijds en haar opdrachtgevers anderzijds.

 1. Werkingssfeer. Alle overeenkomsten tussen Bureau Kalden en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan deze leveringscondities.
 2. Diensten. De dienstverlening van Bureau Kalden richt zich op alle activiteiten, die kunnen worden ondergebracht onder de disciplines opleiding, training, advies, coaching en ondersteuning voor (leden van) medezeggenschapsorganen, bestuurders en overige werknemers en betrokkenen.
 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst. De uitvoering van activiteiten geschiedt op basis van een schriftelijke bevestiging (kan ook per e-mail) van een uitgebrachte offerte of op basis van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In de offerte c.q. de overeenkomst staan beschreven de aard van de dienstverlening, de data waarop of de periode waarbinnen de diensten zullen worden verleend en de geoffreerde of reeds overeengekomen prijs.
  Bij de prijs is inbegrepen kantoor- en voorbereidingskosten, het vervaardigen van een programma, cursusmateriaal en leermiddelen, een verslag of samenvatting, alsmede bij meerdaagse aanééngesloten activiteiten op verzoek een nabespreking van maximaal twee en een half uur. Tenzij anders overeengekomen is een offerte dertig dagen geldig.
 4. Bedenktijd. Op een overeengekomen opdracht of bevestiging van individuele deelname aan een open inschrijvingscursus geldt een bedenktijd van veertien dagen waarbinnen kosteloos afgezien kan worden van de overeengekomen opdracht of deelname aan de cursus.
 5. Geheimhouding. Bureau Kalden en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke en bedrijfsgegevens van de opdrachtgever, alsmede de persoonlijke gegevens van bij opdrachtgever werkzame medewerkers. Alle medewerkers bij Bureau Kalden hebben daartoe een overeenkomst met een aanmerkelijk boetebeding getekend.
 6. Klachten. Mocht de opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht een klacht hebben, dan dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na het beëindigen van de opdracht aan de directie van Bureau Kalden te worden gemeld.
  De directie hanteert vervolgens een procedure met vastgestelde termijnen. Deze procedure is in te zien via onze website en wordt op aanvraag onverwijld toegezonden.
 1. Annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk en per aangetekende brief verstuurd te worden. In geval van annulering door opdrachtgever van een verstrekte opdracht is de vergoeding daarvoor als volgt:
 • tot aan 3 maanden voor aanvang van de geplande activiteit is een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
 • bij annulering vanaf 3 maanden tot zes weken voor de geplande activiteit 50% van de overeengekomen prijs ;
 • vanaf 6 weken tot aan de uitvoeringsdatum van de geplande activiteit 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering door opdrachtgever met de wens tot een verschuiving van de uitvoeringsdatum naar data binnen zes maanden zoals in de overeenkomst genoemd, is eveneens een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien opnieuw een programmabespreking bij opdrachtgever dient plaats te vinden en opnieuw een programma dient te worden samengesteld is een additionele vergoeding verschuldigd van € 680,00 plus reiskosten.

Annulering bij open inschrijvingscursussen waarvoor deelnemers zich individueel hebben ingeschreven kan per e-mail of telefonisch.
Hiervoor is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

 • bij annulering later dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering: 100%
 • bij annulering tussen 2 weken en 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering: 60%
 • bij annulering tussen 4 weken en 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering: 35%
 • bij annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum uitvoering: 0%

Deelnemers uit dezelfde organisatie kunnen elkaars plek innemen.

 1. Stopzetting opdracht door Bureau Kalden. Bureau Kalden heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of deze voortijdig te beëindigen, wanneer een goede opdrachtuitvoering naar in de branche gangbare professionele maatstaven wordt belemmerd of door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken.
 2. Eigendom. Op het schriftelijke en digitale materiaal dat wij u ter beschikking stellen rust het intellectueel eigendomsrecht en het copyright bij Bureau Kalden. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van Bureau Kalden aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.
 3. Facturen. Over de opleidingskosten wordt BTW in rekening gebracht.
  Facturering van cursussen op basis van open of individuele inschrijving vindt plaats zes weken voor de begindatum van de cursus.
  Bij adviesopdrachten met een geplande looptijd langer dan een maand vindt maandelijks facturering plaats.
 4. Betalingen. Betalingen van de facturen door opdrachtgever vinden op een zodanige wijze plaats, dat deze uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Bureau Kalden zijn bijgeschreven.
  Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever volgens factuur kunnen over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag, alsmede de uit de invordering voortkomende kosten, in rekening worden gebracht.
  In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Bureau Kalden
Postbus 83, 7050 AB Varsseveld
T 0315 - 617011
E secretariaat@kalden.nl of directie@kalden.nl 

KvK   66412471
BTW NL089735845B02

                                                                                                                                                       

Versie 09.2022